oficiální web obce

Aktuality

1 2 3 8

Při volbách do Poslanecké sněmovny má volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, právo žádat o vydání voličského průkazu.

Voliči zapsanému ve stálém seznamu (vedeném obecním úřadem), který nebude moci volit ve „svém“ stálém volebním okrsku – vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu voličů a po jeho uzavření do výpisu ze stálého seznamu voličů pro OVK.

Volič s voličským průkazem své volební právo může ve dnech voleb uplatnit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR, příp. ve zvláštním volebním okrsku (v zahraničí).  

Volič  může  požádat  o  vydání  voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny 2021 ode dne vyhlášení voleb (tj. od čtvrtka 31.12.2020), a to písemným podáním nebo osobně.

 

Písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu lze učinit:

  1. v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče NEBO
  2. v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky (rozuměno datové schránky fyzické osoby, popř. podnikající fyzické osoby voliče – žadatele).

přičemž žádost musí být doručena nejpozději  7 dnů  přede dnem  voleb (tj. nejpozději do 16:00 hod. v pátek dne 1.10.2021) tomu,  kdo stálý seznam (tj. obecní úřad).

 

Osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu lze učinit osobním dostavením se voliče s platným dokladem totožnosti, a to do okamžiku uzavření stálého seznamu vedeného obecním úřadem (tedy nejpozději  2 dny přede dnem voleb = tj. nejpozději do 16:00 hod. středy dne 6.10.2021). O osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.

 

Obecní úřad voličský  průkaz  vydá nejdříve  15 dnů  přede dnem voleb (tj. nejdříve ve čtvrtek dne 23.9.2021), a to způsobem dle požadavku voliče:

  1. předáním osobně voliči nebo
  2. předáním osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
  3. anebo jej voliči zašle = na jím uvedenou adresu v ČR // v zahraničí // nebo prostřednictvím MZV na zastupitelský úřad, kde se volič rozhodl hlasovat (v tomto případě zastupitelský úřad nezajišťuje doručování voličského průkazu voliči do místa jeho pobytu v zahraničí, ale volič má možnost dostavit se v den voleb na zastupitelský úřad, kde mu bude voličský průkaz vydán a poté může hlasovat).

 

Obecní úřad Přepeře pro vás připravil zájezd na muzikálové představení Kytice v pražském Divadle Semafor, podle předlohy K. J. Erbena viděnou očima Jiřího Suchého a opatřenou hudbou Ferdinanda Havlíka. Představení symbolizující jeden z nepochybných vrcholů celé existence divadla Semafor se odehraje v úterý 21. září 2021 od 19:00 . Vstupenku v ceně od 270 Kč do 350 Kč si můžete zakoupit na Obecním úřadu v Přepeřích. Dopravu autobusem do Prahy a zpět hradí Obecní úřad.

Odjezd je v úterý 21. září 2021 v 16,30 z návsi a v  16,35 z Potůčku.

Kytice – leták

1 2 3 8