oficiální web obce

Aktuality

Myslivecky spolek Sychrov srdečné zve děti i dospělé na Myslivecky den u Hubertky.
Dne: 3. 6. 2023
Pro děti bude připraven skákací hrad, dále krátká zábavná trasa s plněním úkolů.
Start bude u Hubertky od 12-14 hodin. V cíli malá odměna. A taky táborák.
Myslivecká kuchyně bude otevřena od 11,00 hodin.
Ostatní občerstvení zajištěno.
Na setkání se těší myslivci.

Upozorňujeme, že dne 1.6. začíná platit obecní vyhláška upravující klid o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu.
Jedná se o omezení veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, stavebních strojů, a to po celý den.
Prosíme v zájmu dobrých sousedských vztahů, o její dodržování.

——————————————————————————————————————–

Myslivecky spolek Sychrov srdečné zve děti i dospělé na Myslivecky den u Hubertky.
Dne: 3. 6. 2023
Pro děti bude připraven skákací hrad, dále krátká zábavná trasa s plněním úkolů.
Start bude u Hubertky od 12-14 hodin. V cíli malá odměna. A taky táborák.
Myslivecká kuchyně bude otevřena od 11,00 hodin.
Ostatní občerstvení zajištěno.
Na setkání se těší myslivci.

—————————————————————————————————————–

V současné době započala rekonstrukce Hasičárny ve Čtveříně.
Vzhledem k stavebnímu ruchu a prašnosti, prosíme při pohybu u sběrného místa tříděného odpadu o Vaši zvýšenou pozornost.

—————————————————————————————————————-

Dovolte, abych prostřednictvím obecního rozhlasu popřál našim nejmenším obyvatelům k zítřejšímu Dni dětí.
Přejeme vám, milé děti, krásných věcí jako smetí, výskejte si celý den, ať je všechno jako sen.
Srdečné přání od nás letí, aby sis užil Den dětí. Hodně štěstí a pevné zdraví, dělejte, vše, co vás nejvíc baví.

—————————————————————————————————————-


 

Dovoluji si Vás touto cestou informovat o nové výzvě kotlíkových dotací Ministerstva životního prostředí (MŽP) pro programové období 2021 – 2027.

MŽP pověřilo administrací kotlíkových dotací krajské úřady, které budou poskytovat dotace na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti z Operačního programu Životního prostředí 2021 – 2027 (OPŽP). Výměnu kotlů pro ostatní domácnosti spravuje Státní fond Životního prostředí v programu Nová zelená úsporám.

Finanční podpora se bude týkat výměny starých kotlů na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj v rodinných domech. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % způsobilých výdajů s následujícími limity:

  • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva max. 130.000 Kč,
  • tepelné čerpadlo max. 180.000 Kč.

Žadatelem může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci na území Libereckého kraje, kde zároveň trvale bydlí (kde se žadatel, jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí) a to v následujících případech:

  1. žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
  2. žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu),
  3. kombinace předchozích dvou variant.

Vyhlášení programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V“ očekáváme po schválení v Zastupitelstvu Libereckého kraje dne 28. 6. 2023 s předpokládaným příjmem žádostí od 4. září 2023.

S pozdravem  Mgr. Jiří Ulvr

člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního

plánování a rozvoje venkova

 Letáky zde :

Tento pátek 12.května proběhne od 16:00 hodin čištění nádrže v Doubí. Pomocníci vezměte si prosím svoje nářadí. Občerstvení zajištěno.


V sobotu 27. května bude u obecního úřadu opět přistaven velkoobjemový kontejner od 9:00 do 12:00 hodin. Nebude přijímána suť, velký elektroodpad a pneumatiky. Velké elektrospotřebiče a pneumatiky můžete odevzdávat zdarma do sběrného dvora na Vesecku.


Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává slepičky snáškových plemen. Plakátky s časy a termíny vyvěsíme na vývěsky v obci. Slepičky si můžete předem objednat. Více informací najdete na webu, facebooku a vývěskách obce, nebo na stránkách farmy www.drubezcervenyhradek.cz


Agro Sychrov ve spolupráci s SDH Paceřice, vás zvou na akci SPOLEČNĚ NAŠÍ KRAJINOU- dětský den se zemědělstvím a rybářstvím. Akce proběhne v areálu Agra Sychrov v sobotu 20. května od 9:00 hodin. Plakáty najdete opět na známých místech v obci, všichni jste srdečně zváni.


V současné době probíhá nátěr dřevěných prvků na dětském hřišti, prosím o schovívavost, pokud bude potřeba některý prvek na chvíli znepřístupnit.