oficiální web obce

Aktuality

Tuto sobotu 21. října proběhne poslední letošní sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven od 9:00 do 12:00 hodin v zahradě u obecního úřadu. Do kontejneru nelze odložit pneumatiky, nebezpečný odpad a suť. Leták s konkrétními informacemi najdete na webových a facebookových stránkách obce a na vývěsce u kadeřnictví.


V sobotu odpoledne od 15:00 hodin, také pořádáme v Kulturáčku tvořivé dílničky na podzimní téma, dlabání dýní a lampionový průvod. Drobné pohoštění je zajištěno. Těšíme se na vás.


Omlouvám se za komplikace s provozem kadeřnictví a pedikůry. Oprava havarijního stavu stropu již byla zahájena. Kadeřnictví by mělo opět být po rekonstrukci – otevřené na začátku prosince. Děkuji za pochopení.


 

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si ČEZ Distribuce, a.s. dovoluje upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.

Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNE 33 0000–6. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotyk s vedením.

V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

Rádi bychom Vás jménem ČMMJ a pořádajících okresních mysliveckých spolků Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily pozvali na Krajský myslivecký den, který se bude konat v sobotu dne 30. září 2023 od 10:00 hodin v areálu parku státního zámku Sychrov.

Akce je pořádána u příležitosti oslav stoletého výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty se záměrem přiblížit veřejnosti historii a hlavní činnosti ČMMJ spočívající v ochraně životního prostředí, volně žijící zvěře a péči o ní včetně kulturních akcí a vzdělávání myslivců.

Nedílnou součástí je práce s dětmi a propagace myslivosti mezi laickou veřejností.

Děkujeme za Vaší podporu a těšíme se na Vaší účast.

S pozdravem Myslivosti zdar!

Jménem pořádajících OMS

Josef Žďárský

Předseda OMS Liberec

Tuto sobotu 9. září bude na zahradě obecního úřadu opět přistaven velkoobjemový kontejner. Odpad můžete odkládat od 9:00 do 12:00 hodin. Nebude přijímána suť, nebezpečný odpad, velké elektrospotřebiče a pneumatiky. Velké elektrospotřebiče a pneumatiky můžete odevzdávat zdarma, do sběrného dvora na Vesecku.


Zveme vás na Veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 11.září, od 18.hodin  na obecním úřadě. Program zasedání najdete na úřední desce. Všichni jste srdečně zváni.


Na zájezd do Litoměřic je ještě několik volných míst. Zájemci hlaste se na telefon 603 572273. Plakát s informacemi najdete na webových a facebookových stránkách obce a na vývěskách.


SDH Lažany zve všechny příznivce hasičského sportu, na LAŽANSKÝ SRANDAMAČ 2023.  V sobotu 16. září na hřišti u Kulturáčku. Vstupné dobrovolné, pro děti připraven skákací hrad. Během dne proběhnou hasičské soutěže dětí a dospělých a od 19:00 zahraje k tanci a poslechu kapela PROROCK. Těšíme se vaši účast.