oficiální web obce

Aktuality

V sobotu 16.10. od 15.00 hodin jsme pro vás připravili Podzimní slavnost. Čeká na vás tvoření s dětmi, dlabání dýní a příjemné odpoledne zakončíme lampionovým průvodem a malým občerstvením.

Všichni jste srdečně zváni.

Z důvodu omezení dodávky elektrické energie bude provoz obecního úřadu ve středu 6.10.2021 omezen. Uzavřena bude pokladna, ohlašovna trvalých pobytů, nebude možné ověřit listiny a podpisy, vydat výpisy z CzechPointu…..
Je možné vydat voličský průkaz, prosíme voliče, kteří o něj mají zájem, o telefonickou domluvu na tel. č. 774 443 103. Voličský průkaz je možné vydat do 16,00.

Volič  může  požádat (dle § 19 odst. 7 zák. o volbách do Parlamentu) ze  závažných, zejména zdravotních, důvodů  obecní  úřad  a  ve  dnech  voleb  Okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,  a to pouze v  územním obvodu volebního okrsku, pro který byla Okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě OVK vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Telefonní kontakt je 485 146 118.

 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. oznamují že v lokalitě Čtveřín, Doubí, Pěnčín, Příšovice a Přepeře 183 dojde k plánované rekonstrukci vodovodu.

V období od: 11.10.2021 do: 29.10.2021 bude docházet k dílčím odstávkám vody, registrovaní odběratelé budou informováni s 5-denním předstihem.

Rekonstrukce vodovodu v obci Čtveřín v okrese Liberec

 

Krajský úřad Libereckého kraje tímto informuje o zvláštním způsobu hlasování – hlasování na volebním stanovišti podle ust. § 8 a násl. zák. č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů (dále jen „zák. o zvláštních způsobech hlasování“):

 

V každém okresním městě (tj. v České Lípě, v Liberci, v Jablonci nad Nisou a v Semilech) je pro daný okres Krajským úřadem Libereckého kraje  zřízeno 1 volební stanoviště = místo s dopravní dostupností, kde bude moci využít svého práva hlasovat oprávněný volič [občan ČR, který alespoň druhý den voleb (t.j. 9.10.2021) dosáhne věku 18 let, který je osobou v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19]

 1. pakliže má adresu místa trvalého pobytu na území okresu, pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno

nebo

 1. kterému byl vydán voličský průkaz (tedy bez ohledu na to, ve kterém okrese ČR má adresu místu trvalého pobytu, případně bez ohledu na to, že na území ČR není k trvalému pobytu přihlášen).

 

V souladu s ust. § 9 odst. 3 zák. o zvláštních způsobech hlasování Krajský úřad Libereckého kraje na své internetové stránce  https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2021-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021/11-informace-pro-volice-v-karantene-izolaci-z-duvodu-covid-19 dne 16.10.2021 zveřejnil informace:

„A. Seznam volebních stanovišť Libereckého kraje pro hlasování dne 6.10.2021“   a

„B. Mapový zákres a fota volebních stanovišť Libereckého kraje“

 

Hlasovat u volebního stanoviště lze pouze ve středu dne 6. října 2021 v době  od 8:00 hod do 17:00 hod.,  a to  výlučně ze silničního motorového vozidla, kterým se oprávněný volič ve stanovené době k volebnímu stanovišti dostaví, aniž by byl povinen se předem jakkoliv nahlašovat. Z jednoho silničního motorového vozidla může hlasovat více oprávněných voličů. (Z motorového vozidla oprávněný volič u volebního stanoviště nebude vystupovat.)

 

Při příjezdu k volebnímu stanovišti a odjezdu od něj se řidič silničního motorového vozidla řídí pokyny komise pro hlasování a příslušníků Policie České republiky dohlížejících na provoz u volebního stanoviště.

 

Oprávněný volič, tzn.

 • státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb (t.j. 9.10.2021) dosáhne věku 18 let;
 • má-li adresu místa trvalého pobytu na území okresu, pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno (Seznam obcí Libereckého kraje a jejich zařazení pro jednotlivá volební stanoviště je uveden závěrem tohoto textu); nebo kterému byl vydán voličský průkaz;
 • který se ve stanovené době (6. října 2021 v době 8:00 – 17:00 hod.) dostavil k hlasování u volebního stanoviště  silničním motorovým vozidlem;
 • který komisi pro hlasování prokázal svou totožnost, věk a adresu místa trvalého pobytu, a to předložením občanského průkazu, cestovního, diplomatického nebo služebního pasu ČR anebo cestovního průkazu;
 • který komisi pro hlasování prokázal, že ke dni 6.10.2021 (kdy probíhá hlasování zvláštním způsobem – u volebního stanoviště) je osobou v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19, a to
 • potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice anebo jiným věrohodným způsobem (v listinné podobě; umožněním nahlédnutí i na displej mobilu obsahující SMS, e-mailovou zprávu apod.)
 • popřípadě vyplní a vlastnoručně podepíše před komisí pro hlasování čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci,
 • za osobu v karanténě nebo izolaci se považuje též osoba, která se prokáže listinným nebo elektronickým potvrzením o pozitivním výsledku testu na přítomnost viru způsobujícího onemocnění covid-19.

 

bude komisí pro hlasování zapsán do Seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali u volebního stanoviště,  bude mu vydána úřední obálka označená razítkem krajského úřadu (požádá-li, komise pro hlasování mu poskytne hlasovací lístky pro volební kraj Liberecký)bude mu umožněno hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parl. ČR.

 

Oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz, je povinen jej před hlasováním odevzdat komisi pro hlasování. Voličský průkaz komise přiloží k seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali.

 

 

V této souvislosti považujeme za nezbytné uvést, že krajský úřad informaci o oprávněných voličích, kteří u volebního stanoviště hlasovali, předá obecním úřadům příslušným podle místa pobytu oprávněného voliče. Obecní úřad neprodleně informaci o oprávněných voličích (osobách v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19), kteří hlasovali u volebního stanoviště přenese do výpisu ze stálého seznamu voličů určenou pro okrskovou volební komisi (učiní u jména voliče poznámku) proto, aby bylo zabráněno případné dvojí volbě jednoho voliče.

 

S případnými dotazy se lze obracet na č. 48 5226 434.

Informace pro voliče v karanténě

 

Při volbách do Poslanecké sněmovny má volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, právo žádat o vydání voličského průkazu.

Voliči zapsanému ve stálém seznamu (vedeném obecním úřadem), který nebude moci volit ve „svém“ stálém volebním okrsku – vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu voličů a po jeho uzavření do výpisu ze stálého seznamu voličů pro OVK.

Volič s voličským průkazem své volební právo může ve dnech voleb uplatnit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR, příp. ve zvláštním volebním okrsku (v zahraničí).  

Volič  může  požádat  o  vydání  voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny 2021 ode dne vyhlášení voleb (tj. od čtvrtka 31.12.2020), a to písemným podáním nebo osobně.

 

Písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu lze učinit:

 1. v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče NEBO
 2. v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky (rozuměno datové schránky fyzické osoby, popř. podnikající fyzické osoby voliče – žadatele).

přičemž žádost musí být doručena nejpozději  7 dnů  přede dnem  voleb (tj. nejpozději do 16:00 hod. v pátek dne 1.10.2021) tomu,  kdo stálý seznam (tj. obecní úřad).

 

Osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu lze učinit osobním dostavením se voliče s platným dokladem totožnosti, a to do okamžiku uzavření stálého seznamu vedeného obecním úřadem (tedy nejpozději  2 dny přede dnem voleb = tj. nejpozději do 16:00 hod. středy dne 6.10.2021). O osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.

 

Obecní úřad voličský  průkaz  vydá nejdříve  15 dnů  přede dnem voleb (tj. nejdříve ve čtvrtek dne 23.9.2021), a to způsobem dle požadavku voliče:

 1. předáním osobně voliči nebo
 2. předáním osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
 3. anebo jej voliči zašle = na jím uvedenou adresu v ČR // v zahraničí // nebo prostřednictvím MZV na zastupitelský úřad, kde se volič rozhodl hlasovat (v tomto případě zastupitelský úřad nezajišťuje doručování voličského průkazu voliči do místa jeho pobytu v zahraničí, ale volič má možnost dostavit se v den voleb na zastupitelský úřad, kde mu bude voličský průkaz vydán a poté může hlasovat).